View our German Heraldry Products Here:
http://www.4crests.com

Top 50 German Surnames

 • Müller (Mueller, Möller) = miller
 • Schmidt (Schmitz, Schmitt, Schmid) = smith
 • Schneider = tailor
 • Fischer = fisher
 • Meyer (Meier, Maier, Mayer) = dairyman
 • Weber = weaver
 • Schulz (Schulze, Scholz) = mayor
 • Wagner = wagoner, wainwright
 • Becker = baker
 • Hoffmann (Hofmann) = landed farmer
 • Schäfer (Schaefer) = shepherd
 • Koch = cook
 • Bauer = farmer, peasant
 • Schröder (Schroeder) = carter
 • Klein = small, little
 • Richter = judge
 • Wolf = wolf
 • Neumann = new man
 • Schwarz = black
 • Schmitz (Schmidt) = smith
 • Krüger (Krueger) = potter
 • Braun = brown
 • Zimmermann = carpenter
 • Schmitt (Schmidt) = smith
 • Lange = long
 • Hartmann = tough/strong man
 • Hofmann (Hoffmann) = landed farmer
 • Krause = curly-haired
 • Werner = meaning uncertain
 • Meier = dairyman
 • Schmid (Schmidt) = smith
 • Schulze (Schulz) = mayor
 • Lehmann = serf
 • Köhler (Koehler) = charcoal-maker
 • Maier (Meyer) = dairyman
 • Herrmann = warrior
 • König (Koenig) = king
 • Mayer (Meyer) = dairyman
 • Walter = army leader; ruler
 • Peters = rock (from Latin/Greek)
 • Möller (Moeller, Müller) = miller
 • Huber = land owner (hoover)
 • Kaiser = emperor
 • Fuchs = fox
 • Scholz (Schulz) = mayor
 • Weiß = white/wheat
 • Lang = long
 • Jung = young
 • Hahn = rooster
 • Keller = cellar, basement (i.e., someone who worked in a wine cellar or Rathskeller)
 • View our German Heraldry Products Here:
  http://www.4crests.com

  Advertisement